<

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa ODGOJITELJ

Temeljem članka 26. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Lekenik objavljuje 


JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa


- ODGOJITELJ - (m/ž), 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do povratka na posao odsutne odgojiteljice koja koristi rodiljni dopust, rad na puno radno vrijeme od 40 sati tjedno.

Potrebni uvjeti: - završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno 
  studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema prema ranijim propisima, kao i završen   
  sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja 
- položen stručni ispit, te ispunjenje ostalih uvjeta propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i            
  obrazovanju. 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:

- pisana molba
- dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a može se priložiti i   
  presliku domovnice),
- dokaz o stručnoj spremi - presliku diplome
- dokaz o položenom stručnom ispitu - presliku uvjerenja
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci)
- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji
- životopis

Izvornike ili ovjerene preslike navedenih isprava, kao i Uvjerenje (medicine rada) o zdravstvenoj sposobnosti za rad dostavlja izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu. 

Ukoliko kandidati smatraju da ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim propisima dužni su dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuju postojanje uvjeta za ostvarivanje takve prednosti te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe iz članka 101. stavaka 1. - 3. i članka 102. stavaka 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  („Narodne novine“ 121/17) koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju temeljem odredbi navedenog Zakona, dužne su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja te dokaze iz članka 103. stavak 1. navedenog Zakona kojima dokazuju svoj status temeljem kojeg ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju popisani su i na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na ovaj natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na ovaj natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Plaća za navedeno radno mjesto utvrđena je primjenom koeficijenta 2,55 i osnovice od 2.900,00 kuna.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić Lekenik, Hermanna Gmeinera 1, 44272 Lekenik, s naznakom „ZA NATJEČAJ – ODGOJITELJ/ICA“, u roku 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Lekenik.  

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj pristupnik daje privolu Dječjem vrtiću Lekenik za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira pristupnika/ te privolu na sustavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se objavljuje na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Lekenik. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Pristupnik može u svako doba u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja, odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti isključivo putem pošte na adresu Dječjeg vrtića Lekenik. 

Riječi i pojmovi koje imaju rodno značenje korišteni u natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bezobzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, a u tom slučaju se donosi odluka o neizboru.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni objavom obavijesti na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Lekenik www.vrtic-lekenik.hr


Ovaj javni natječaj objavljen je na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Lekenik 10. svibnja 2021. godine.  

 

                                                                                                  PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 

                                                                                                       Ljilja Dolovčak Mikočević, mag.oec.

Javni natječaj odgojitelj stručni ispit na određeno 10-05-2021.doc- ZAMJENA ZA V.T..doc