<

Pravo na pristup informacijama

Vrtić Lekenik je voditelj zbirke osobnih podataka u skladu s Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Dječji vrtić Lekenik, kao tijelo javne vlasti, omogućava pristup informacijama na sljedeći način:


1. pisanim putem na adresu:

Dječji vrtić Lekenik, H. Gmeinera 1 , Lekenik


2. elektroničkom poštom na adresu:

vrtic.lekenik.informiranje@gmail.com
djecji.vrtic.lekenik@sk.ht.hr 


3. telefaksom na broj 044/772 148

4. davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev: neposrednim davanjem informacije, davanjem informacije pisanim putem, uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, davanjem preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju.

ODLUKU o ustrojavanju Kataloga informacija

Službenik za informiranje

Dječji vrtić Lekenik imenovao je službenika za informiranje

Visina naknade za pristup informacijama

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (prema kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama)


Odluka-katalog-informacija.pdf
sluzbenik-za-informiranje-ODLUKA-2018.pdf
zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija.pdf
zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije.pdf
zahtjev-za-pristup-informacijama.pdf